asd
arrow bg
asd

กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล T – STYLE : DEWA (Design from Waste of Agriculture)

1.ความเป็นมา

การนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศเป็นอย่างดี สำนักจึงได้ริเริ่มกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ตั้งแต่ปี 2557 โดยดำเนินการพัฒนาวัสดุจากพืชธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการและได้นำผลงานไปจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า BIG + BIH October และการจัดแสดงในงาน Thailand Innovation and Design Expo และได้รับการตอบรับจากผู้นำเข้าต่างประเทศเป็นอย่างดี

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าจึงกำหนดดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล T – STYLE : DEWA (DESIGN from Waste of Agriculture) ปี 2560 เพื่อพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรหรือพืชต่างๆ มาศึกษาวิจัย พัฒนาเพื่อแปรรูปเป็นวัสดุและรวมทั้งการพัฒนาวัสดุธรรมชาติเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ พร้อมดำเนินการส่งเสริมผลงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วสู่สากล

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

 

3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้พัฒนาผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดและต่อยอด ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ ให้มีความหลากหลายและรองรับตลาดมากขึ้น
3.3 เพื่อสร้างการยอมรับผลงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยการแสดงศักยภาพและส่งเสริมด้านการตลาด หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

4.กลุ่มเป้าหมาย    ผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มชุมชน
5.ตลาดเป้าหมาย   ตลาดเอเชีย และตลาดยุโรป
6. ขอบเขตการดำเนินการ
 เป็นการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร หรือพืชต่างๆ เพื่อแปรรูปเป็นตัวอย่างวัสดุ และต่อยอดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น นำวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้แปรรูปเป็นวัสดุต้นแบบ นำวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุต้นแบบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทไลฟ์สไตล์ ประเภทเครื่องประดับ/แฟชั่น ประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น พร้อมดำเนินการส่งเสริมผลงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วสู่สากล

7.ระยะเวลาดำเนินการ

มีนาคม 2560                           – อนุมัติโครงการ
เมษายน 2560                          – การจัดจ้างดำเนินการ
– ประชุมหารือหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
เมษายน 2560                          – รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560       – เดินทางเพื่อพัฒนาสินค้ารอบที่ 1
กรกฎาคม                                  – เดินทางเพื่อพัฒนาสินค้ารอบที่ 2
สิงหาคม 2560                          – ได้ผลงานที่พัฒนาร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละประเภท
– การสรุปและประเมินผล
กันยายน 2560                          – นำผลงานไปจัดแสดงในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

8. เจ้าหน้าที่โครงการ
1.น.ส.วรรณลดา รัตนพานิช โทรศัพท์ 0 2507 8262
2.น.ส.สุชาดา บุญมี โทรศัพท์ 0 2507 8280

 

รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ประเภทบรรจุภัณฑ์
1.ฟางไทย แฟคทอรี่ (กระดาษจากฟางข้าว)
ที่อยู่ 83 หมู่ 6  ตำบลหัวเสือ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  โทรศัพท์ 0818990394
2.จี ครีเอท (นำกากกาแฟมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์)
ที่อยู่ 90 หมู่ 6  ตำบลสำราญราษฎร์  อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0815685860 , 0903216696
3.ยูนิเวอร์แซล ไบโอแพ็ค จำกัด (มันสำปะหลังและไผ่)
ที่อยู่ 66/1 หมู่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 8  ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0892307906
4.แอสแอนด์เอลเทรดดิ้ง (กระดาษใยกล้วย)
ที่อยู่ 103/1 ถนนราชวิถี ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จำหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0863718007
5.วิสาหกิจชุมชนจักรสาน (กระดาษทางจาก)
ที่อยู่ 89/4 หมู่ 5 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0899722465
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไตรภพ (กระดาษจากฟางข้าวพัฒนามาเป็นที่ซับเสียง)
ที่อยู่ 140 หมู่ 5 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอกสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0804965511
7.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม (จักสานผักตบชวา)
ที่อยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
8.นายนภดล สังวาลเพ็ชร (ถ่านไม้)
ที่อยู่ 145/41 ซอยสวนผัก 19 แยก 1 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ โทร 0818681927
9.บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด (วัสดุไม้เหลือใช้)
ที่อยู่ 71/9 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ โทรศัพท์ 025211341
10.บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (สายรัดม้วนกระดาษ)
ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
11.กลุ่มผลิตกระดาษสา สาหลวง
ที่อยู่ 126/1 หมู่ 3 บ้านปากพวก ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โทร 0616569364
12.นายธวัช พูลสุข (กาบมะพร้าว)
ที่อยู่ 94 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพ
13.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังค์ริสา (ปุยนุ่น)
ที่อยู่ 224/33 หมู่ 5 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0818154978

รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ประเภทไลฟ์สไตล์
1.นางมารินี วิรัญโท (ถ่านกะลามะพร้าว ใช้ดับกลิ่น ไล่ยุง ทำครีมพอกหน้า)
ที่อยู่ 175/5 หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
2.นางกฤตชยากร แสงวิสุทธิ์ (สบู่จากต้นเหงือกปลาหมอ)
ที่อยู่ 6 หมู่ 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร 0626595497
3.นายสายชล สุเนตร (ผลิตภัณฑ์จากต้นคันทรง เช่น งอบ/ตะกร้า)
ที่อยู่ 60 หมู่ 2  ตำบลหนองต้นทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร 0811616694
4.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว (ผลิตภัณฑ์จากใบจาก งอบน้ำเชี่ยว)
ที่อยู่ 42 หมู่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร 0848925374
5.นายวินิจ นิรันต์พานิช (น้ำมันเหลืองบางพระ สกัดจากธรรมชาติ)
ที่อยู่ 4 ซอยยายอ่อน ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร 0814281909
6.นางอุทัย เปรื่องเวช (เถาชี้แรด สกัดเป็นแชมพู และยาดม)
ที่อยู่ 62 หมู่ 5 ตำบลช้างทูล อำเภอม่อไร่ จังหวัดตราด
7.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านจักสานคลุ้มบ้านคลองโอน (ผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น งอบ ฝาชี)
ที่อยู่ 1 หมู่ 4 บ้านคลองโอน ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โทร 0822152553
8.วิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านห้วยแร้ง (กาบหมากห่ออาหาร)
ที่อยู่ 89/2 หมู่ 2 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร 0622655496
9.นางวศินี สวัสดี (สบู่เปลือกมังคุดจากกระบอกไม้ไผ่)
ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร 0899848044
10.นางทองใบ นาคราช (ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคลุ้ม)
ที่อยู่ 41 หมู่ 3 บ้านเนินดินแดง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร 0926692801

รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ประเภทวัสดุต้นแบบ

1.บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
ที่อยู่: 71/9 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210
โทร: 02-521-1341   E-mail: info@deesawat.com วัสดุ: เศษไม้สักเหลือทิ้งจากการทำเฟอร์นิเจอร์

2.กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา สาหลวง
ที่อยู่: 126/1 หมู่ 3 บ้านปากพวก ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทร: 061-656-9364
E-mail: saaluang@gmail.com วัสดุ : เยื่อสาและเศษวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ

3.นิล ณ กาญจน์
ที่อยู่: 44/1 หมู่ 3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทร: 088-540-9293
E-mail: ninkarn.99@gmail.com วัสดุ: เศษนิลที่เหลือทิ้งจากการทำเครื่องประดับ

4.กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
ที่อยู่: 68/1 หมู่ 6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทร: 090-429-3609
E-mail: kajornpai@hotmail.com วัสดุ: รังไหมเหลือทิ้งจากการผลิต

5.ผักตบชวา ชวาวาด
ที่อยู่: 13 หมู่ 8 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร: 083-877-4217
E-mail: – วัสดุ: ผักตบชวา

6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไตรภพ
ที่อยู่: 140 หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220 โทร: 080-496-5511
E-mail: ganfai140@gmail.com วัสดุ: ฟางข้าว

7.แบรนด์ หวานบุรี
ที่อยู่: 73 หมู่ 11 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทร: 086-507-5037
E-mail: mintmaka@hotmail.com วัสดุ: ใบอ้อย และชานอ้อย ที่ทิ้งจากการตัดอ้อย

8.โหนดทิ้ง
ที่อยู่: 15 หมู่ 4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทร: 081-609-2863
E-mail: nodething@gmail.com วัสดุ: เส้นใยตาล

9.ผลิตภัณฑ์ไม้ป่าน้ำเค็ม แบรนด์ LOG-KO
ที่อยู่: 8 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร: 092-283-3886
E-mail: Koh.k4studio@gmail.com วัสดุ: รากต้นลำพูที่ตัดทิ้งจากการลอกคูคลอง

10.บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ที่อยู่: 129/216-218 หมู่ 14 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250
โทร: 02-726-8805-8 E-mail: info@zenithpaper.com
วัสดุ: เศษผงยูคาลิปตัสเหลือทิ้งจากการผลิตกระดาษสมุด

11.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี
ที่อยู่: 90/2 หมู่ 3 ต.บ่อหัน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทร: 081-777-5557
E-mail: – วัสดุ: เศษเตยทะเลเหลือทิ้งจากการจักสาน

 

รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ประเภทแฟชั่น
1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใยกัญชงทรายทอง
ที่อยู่: 46/1 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร: 081-289-4744
E-mail: nuan4744@gmail.com วัสดุ: เส้นใยกัญชง

2.กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา สาหลวง
ที่อยู่: 126/1 หมู่ 3 บ้านปากพวก ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทร: 061-656-9364
E-mail: saaluang@gmail.com วัสดุ: เยื่อสาและเศษวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ

3.นิล ณ กาญจน์
ที่อยู่: 44/1 หมู่ 3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทร: 088-540-9293
E-mail: ninkarn.99@gmail.com วัสดุ: เศษนิลที่เหลือทิ้งจากการทำเครื่องประดับ

4.กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
ที่อยู่: 68/1 หมู่ 6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทร: 090-429-3609
E-mail: kajornpai@hotmail.com วัสดุ: รังไหมเหลือทิ้งจากการผลิต

5.ผักตบชวา ชวาวาด
ที่อยู่: 13 หมู่ 8 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร: 083-877-4217
E-mail: – วัสดุ: ผักตบชวา

6.สุนทรีผ้าไทย
ที่อยู่: 329 หมู่ 9 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทร: 093-323-6025
E-mail: webmaster@suntreethai.com วัสดุ: เส้นใยธรรมชาติที่เหลือทิ้งจากการทอ

7.บริษัท ชญา สตูดิโอ จำกัด
ที่อยู่: 48 หมู่ 6 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทร: 086-507-5037
E-mail: pamm_supitchaya@hotmail.com วัสดุ: ต้นกก และเศษที่เหลือจากการสานเสื่อ

8.โหนดทิ้ง
ที่อยู่: 15 หมู่ 4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทร: 081-609-2863
E-mail: nodething@gmail.com วัสดุ: เส้นใยตาล

9.ผลิตภัณฑ์ไม้ป่าน้ำเค็ม แบรนด์ LOG-KO
ที่อยู่: 8 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร: 092-283-3886
E-mail: Koh.k4studio@gmail.com วัสดุ: รากต้นลำพูที่ตัดทิ้งจากการลอกคูคลอง

10.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี
ที่อยู่: 90/2 หมู่ 3 ต.บ่อหัน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทร: 081-777-5557
E-mail: – วัสดุ: เศษเตยทะเลเหลือทิ้งจากการจักสาน