asd
arrow bg
asd

Innovation Network : BIG TOY DESIGN

ผลักดันการสร้างความรู้ด้านการออกแบบและ
สร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาของเล่นไทยสู่สากล

อุตสาหกรรมของเล่นมีการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มความเข้มข้นตลอดเวลา ทั้งในด้านรูปแบบ คุณภาพ ราคา และส่วนแบ่งทางตลาด ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีระดับขึ้นลงตามกระแสแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก อุตสาหกรรมของเล่นไทยผลิตของเล่นที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดโลกโดยยึดถือความเป็นคุณภาพ และการใช้กลยุทธ์ทางการออกแบบเป็นแนวทางในการผลิต โดยรวมถึงกระบวนการคิดในการพัฒนาสินค้าซึ่งมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการเล่นของเด็กตามวัย ความปลอดภัยจากการเล่น ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น จึงถือได้ว่าปัจจัยทางด้านการออกแบบ คุณภาพ และความปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการผลิตของเล่นไทยเพื่อการส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมของเล่นไทย โดยได้ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสินค้าของเล่นร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี  ในปีนี้ได้มีการจัดโครงการ Innovation Network : BIG TOY DESIGN ภายใต้แนวคิด (Re) Thinking Play : Make/Learning/Fun  มีกิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ภายใต้หัวข้อ Trend Update และ Child Development for Toy Design ซึ่งเป็นการบรรยายสองภาคที่เชื่อมการออกแบบและธุรกิจกับพัฒนาการของเด็กให้แก่เหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจธุรกิจสินค้าของเล่น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากต่างประเทศและในประเทศผู้มากด้วยประสบการณ์การออกแบบเพื่อธุรกิจ  2 ท่าน คือ คุณ Ernest To ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจ และมากด้วยประสบการณ์ด้าน Innovation ที่เคยทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของโลก และคุณณัฐวรรณ แสงอมรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กโดยมีประสบการร์การทำงานร่วมกับบริษัทของเล่นชั้นนำระดับประเทศ นอกจากนี้ในกิจกรรมของโครงการมีกิจกรรมหลักซึ่งถือเป็นแก่นของการจัดกิจกรรมครั้งนื คือ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติด้านการออกแบบของเล่น (TOY DESIGN WORKSHOP) ให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 61 ราย (14 กลุ่ม) และได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการอีก 7 ราย มาร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้ การแนะนำ รวมทั้งการร่วมผลิตผลงานต้นแบบของเล่นในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีทีมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและด้านการตลาดมาเป็นโค้ชให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการจัดกิจกรรม 14 ครั้งจนสร้างเป็นผลงานต้นแบบของเล่นภายในเดือนสิงหาคม 2560 และจะนำไปจัดแสดงศักยภาพในนิทรรศการพิเศษต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อไป

จากแนวคิด (Re) Thinking Play ในการพัฒนาของเล่นในวิธีคิดใหม่ๆ มีมุมมองในหลากหลายมิติทั้งในแง่ของผู้เล่น (เด็ก หรือ ผู้ใหญ่เล่นกับเด็ก) ผู้ออกแบบ (นักออกแบบหรือนักพัฒนาสินค้า) และผู้ผลิตสินค้าของเล่น (ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าของเล่นหรือผู้ประกอบการอื่นๆ) เช่น ของเล่นที่เดิมทีเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายก็สามารถคิดใหม่ให้ออกแบบใหม่เป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงก็จะเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของเด็กและเพิ่มกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ของเล่นที่เราคิดว่าเป็นของเล่นธรรมดาแต่สามารถคิดออกแบบใหม่ให้ของเล่นเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเด็กๆ  นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าของเล่นอาจไม่ใช่ผู้ผลิตรายเดิมๆ ก็ได้ แต่อาจมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่มีวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ดี ก็สามารถแตกไลน์การผลิตสินค้าอื่นมาผลิตสินค้าของเล่นเพิ่มอีกก็ได้ และยังมีอีกหลากหลายประเด็นในการพัฒนาสินค้าอีกมากมายที่จะต่อยอดการพัฒนาของเล่นได้ ซึ่งนับได้ว่าการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้า รวมถึงการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ นักออกแบบ  ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จะเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าของเล่นเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน