asd
arrow bg
asd

SMART PACKAGING

ต่อยอดสินค้านวัตกรรมไทยด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่สากล

การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมให้สามารถเห็น โอกาสและช่องทางการขยายตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบและคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้าน การค้าระหว่างประเทศและวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็น สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรได้รับการส่งเสริม จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของ กรมส่งเสริมการค้าระหว้างประเทศที่จะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสินค้านวัตกรรม เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าด้วย นวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้านวัตกรรมไทยในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การดำเนินของสำนักส่งเสริม นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้าน นวัตกรรม คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ (Innovation Network : Smart Packaging) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้านวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการจัด กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการในครั้งนี้

ในการจัดกิจกรรม Innovation Network : SMART PACKAGING ครั้งนี้ มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านแนวโน้มและ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากกูรูด้านการออกแบบกราฟฟิคและ บรรจุภัณฑ์อย่าง “ยินดี ดีไซน์” ซึ่งได้รับการการันตีคุณภาพด้านการออกแบบ จากรางวัล DEmark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และรางวัล G MARK จากประเทศญี่ปุ่น มาแชร์ความรู้และเกร็ดความรู้ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจภายใต้หัวข้อการสัมมนา Bring the Best Out of the Box เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมนี้มีหัวใจหลักอยู่ที่การจัดกิจกรรม Design Workshop แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านอาหาร/สุขภาพและความงามในโครงการ ที่ได้รับการคัดเลือก 30 ราย เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้านวัตกรรมให้มี บรรจุภัณฑ์ที่ดีสู่สากล บรรจุภัณฑ์ที่ดีมิได้หมายถึงการรูปแบบที่ดี มีกราฟฟิค ที่สวยงาม แต่บรรจุภัณฑ์ที่ดียังครอบคลุมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ การเลือกใช้วัสดุ การสะท้อนถึงความเป็นแบรนด์ที่ดี และยังเชื่อมโยงไปถึง ระบบโลจิสติคส์ และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ การพัฒนาในครั้งนี้จะมีการนำไปจัดแสดงในส่วนคูหาพิเศษ SMART PACKAGING ในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E 2017) ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งการจัดแสดงงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการในโครงการได้มีโอกาสมาแสดงงานเพื่อเผยแพร่สินค้าของตนเอง แก่ผู้ซื้อและผู้ชมงานเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและเพิ่มช่องทางด้าน การตลาดของตนเองต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงาน T.I.D.E 2017 ได้ทางออนไลน์ www.thailandinnodesign.com

เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม อย่างไร ก็ตามผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ซึ่งถึงแม้จะได้รับการพัฒนาสินค้าให้มีความเป็น นวัตกรรมแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อยอด พัฒนาศักยภาพ และพัฒนา สินค้าในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สินค้าสามารถตอบสนองกับความต้องการ ของบริโภคในระดับสากลได้ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่ดี เป็นต้น สำนักจึงกำหนดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า นวัตกรรมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ (Innovation Network : Smart Packaging) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในกลุ่ม สินค้านวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสากลต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้านวัตกรรม
2.2 เพื่อดำเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้านวัตกรรมสู่ตลาดสากล
2.3 เพื่อดำเนินงานให้ผู้ประกอบการได้รับต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ภายใต้คำแนะนำและ การออกแบบ/พัฒนาโดยนักออกแบบที่มีศักยภาพ
2.4 เพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.5 เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณะและเวทีการค้าเพื่อต่อยอดการส่งออก
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจอื่นๆ จำนวน 100 ราย
3.2 ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมประเภทสินค้าอาหาร จำนวน 15 ราย
3.3 ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมประเภทสินค้าสุขภาพ/ความงาม จำนวน 15 ราย