asd
arrow bg
asd

SMART PACKAGING

 

ต่อยอดสินค้านวัตกรรมไทยด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่สากล

การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมให้สามารถเห็น โอกาส

และช่องทางการขยายตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบและคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้าน

การค้าระหว่างประเทศและวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ

เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรได้รับการส่งเสริม จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของ

กรมส่งเสริมการค้าระหว้างประเทศที่จะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้านวัตกรรมไทยในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การดำเนินของสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านนวัตกรรม คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และโปรแกรมสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ (Innovation Network : Smart Packaging) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้านวัตกรรม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้กับ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ในการจัดกิจกรรม Innovation Network : SMART PACKAGING ครั้งนี้

มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านแนวโน้มและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากกูรูด้านการออกแบบกราฟฟิคและบรรจุภัณฑ์อย่าง “ยินดี ดีไซน์” ซึ่งได้รับการการันตีคุณภาพด้านการออกแบบจากรางวัล DEmark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และรางวัล G MARK จากประเทศญี่ปุ่น มาแชร์ความรู้และเกร็ดความรู้ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจภายใต้หัวข้อการสัมมนา Bring the Best Out of the Box เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้

ในการจัดกิจกรรมนี้มีหัวใจหลักอยู่ที่การจัดกิจกรรม Design Workshop
แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านอาหาร/สุขภาพและความงามในโครงการ

ที่ได้รับการคัดเลือก 30 ราย เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้านวัตกรรมให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ดีสู่สากล บรรจุภัณฑ์ที่ดีมิได้หมายถึงการรูปแบบที่ดี มีกราฟฟิคที่สวยงาม

แต่บรรจุภัณฑ์ที่ดียังครอบคลุมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ การเลือกใช้วัสดุ
การสะท้อนถึงความเป็นแบรนด์ที่ดี และยังเชื่อมโยงไปถึงระบบโลจิสติคส์

และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้

จะมีการนำไปจัดแสดงในส่วนคูหาพิเศษ SMART PACKAGING
ในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E 2017)

ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ซึ่งการจัดแสดงงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในโครงการ

ได้มีโอกาสมาแสดงงานเพื่อเผยแพร่สินค้าของตนเองแก่ผู้ซื้อและผู้ชมงาน

เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและเพิ่มช่องทางด้านการตลาดของตนเองต่อไป
สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงาน T.I.D.E 2017 ได้ทางออนไลน์ www.thailandinnodesign.com


เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม

ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ซึ่งถึงแม้จะได้รับการพัฒนาสินค้าให้มีความเป็น

นวัตกรรมแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อยอด พัฒนาศักยภาพและพัฒนาสินค้าในส่วนต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าสามารถตอบสนองกับความต้องการของบริโภคในระดับสากลได้ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่ดี เป็นต้น
สำนักจึงกำหนดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า
นวัตกรรมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ (Innovation Network : Smart Packaging)
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้านวัตกรรม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้กับ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสากลต่อไป

2.  วัตถุประสงค์
2.1     เพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้านวัตกรรม

2.2     เพื่อดำเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้านวัตกรรมสู่ตลาดสากล
2.3     เพื่อดำเนินงานให้ผู้ประกอบการได้รับต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ภายใต้คำแนะนำ

และการออกแบบ/พัฒนาโดยนักออกแบบที่มีศักยภาพ
2.4     เพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.5     เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณะและเวทีการค้าเพื่อต่อยอดการส่งออก
3.  กลุ่มเป้าหมาย
3.1     ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจอื่นๆจำนวน 100 ราย
3.2     ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมประเภทสินค้าอาหาร จำนวน 15 ราย
3.3     ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมประเภทสินค้าสุขภาพ/ความงาม จำนวน15 ราย