asd
arrow bg
asd

About Us

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า (เดิมชื่อศูนย์บริการออกแบบ) จัดตั้งขึ้น ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการ ใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกไทยเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถช่วยสร้างพื้นฐานและพัฒนาฐานการผลิต และอุตสาหกรรมต่างๆภายใต้ภาคการส่งออก ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการนำเงินตราจากต่างประเทศเข้า สู่ประเทศไทย การสร้างความเข้าใจและความยอมรับเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจากพื้นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกของไทยเป็น ลักษณะ OEM หรือ การผลิตตามคำสั่ง ในอดีตที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการส่งออกไทยมีความได้เปรียบหลายๆด้าน เช่น ค่าแรงงานถูก ต้นทุนและการผลิตต่ำ อีกทั้งประเทศ ไทยเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงเรื่องการเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ เพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆ ความต้องการด้านการออกแบบ การวิจัยพัฒนา หรือแม้กระทั่งความต้องการนักออกแบบจึงน้อยมากหรือไม่มีเลย

แต่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีคู่แข่งทางด้านการผลิตมากขึ้น เช่น จีน และเวียดนาม ซึ่งสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ ถูกกว่า นอกจากนั้น ตลาดต่างประเทศยังมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการหรือรสนิยมของ ผู้บริโภคที่ไม่เน้นราคาถูกอย่างเดียว แต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมี การออกแบบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากประเทศไทยจะอยู่รอดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การสร้างตราสินค้า หรือแม้กระทั่งการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างจริงจังต่อไป สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่ดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้กำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และผู้ประกอบการค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจไทย ทำให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ประกอบด้วย

  • การส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ

 

  • การสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสื่อสารกับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ถึงคุณลักษณะที่ดีของสินค้า/บริการไทย ในด้าน มาตรฐานและคุณภาพของสินค้า/บริการไทยที่ทั่วโลกสามารถให้ ความไว้วางใจได้ (Trust Worthiness) เป็นสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly/Green) และ เป็นสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

 

  • รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (Demark) รางวัลด้านการออกแบบระดับสากล เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้เทียบเท่าสินค้าที่ออกแบบดีจากนานาชาติ พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาด้านการออกแบบสินค้า

ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

  • 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • +66 (2) 507 8285
  • tiditp@ditp.go.th