About us

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

(เดิมชื่อศูนย์บริการออกแบบ) ตั้งขึ้นภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกไทยเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคู่แข่งทางด้านการผลิตซึ่งสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ถูกกว่ามากขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของ ผู้บริโภคที่ไม่เน้นราคาถูกอย่างเดียว แต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี มีประโยชน์ใช้สอย และการออกแบบที่ดี ดังนั้น หากประเทศไทยจะอยู่รอดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การสร้างตราสินค้า หรือแม้กระทั่งการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างจริงจังต่อไป

ดังนั้น สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จึงได้กำหนดภารกิจด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์ และนวัตกรรม ให้สอดคล้องไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และผู้ประกอบการของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในเชิงคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ประกอบด้วย

– การส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก ได้พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

– การสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสื่อสารกับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ถึงคุณลักษณะที่ดีของสินค้า/บริการไทย ในด้าน มาตรฐานและคุณภาพของสินค้า/บริการไทยที่ทั่วโลกสามารถให้ความไว้วางใจได้ (Trust Worthiness) เป็นสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly/Green) และ เป็นสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

– รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (Demark) เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้เทียบเท่าสินค้าที่ออกแบบดีจากนานาชาติ พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาด้านการออกแบบสินค้า

– การพัฒนาและสร้างเสริมโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงผู้ผลิต/ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเข้ากับผู้ประกอบการค้าและการลงทุน รวมไปถึงการจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo เพื่อส่งเสริมศักยภาพสินค้าประเทศไทยด้านนวัตกรรม

– สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มในการผลิตและการค้าสินค้า/บริการ ด้านการออกแบบ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์

Brand
ส่งเสริมแบรนด์ประเภทด้านการค้า

Thai Style
ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศด้านการค้า

Design
ส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก

Innovation
ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

Follow by Email
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping