asd
arrow bg
asd

Blog

SMART PACKAGING

  ต่อยอดสินค้านวัตกรรมไทยด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่สากล การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมให้สามารถเห็น โอกาส และช่องทางการขยายตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบและคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้าน การค้าระหว่างประเทศและวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรได้รับการส่งเสริม จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของ กรมส่งเสริมการค้าระหว้างประเทศที่จะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

PACKAGING">SMART PACKAGING

ทำไมวงการแฟชั่นถึงเริ่มมีการเปลี่ยนถ่าย สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงกำลังหมุนวนในวงการแฟชั่น และพัดพาเอาเหล่าดีไซเนอร์ไปสู่สิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน หากปารีสคือผู้ครองฐานะความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นของโลกมาหลายปี โมเดลธุรกิจแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในหลายระดับ อย่างแรกเลยคือการออกคอลเลกชั่นใหม่ๆ ขึ้นอยู่กับการมองเห็นและการตัดสินใจซื้อ ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นเรื่องดี เพราะดีไซเนอร์ก็จะได้หลุดพ้นจากงานบนรันเวย์