Category: Innovation

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรมในการต่อยอดและ	พัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรม
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (DEsign from Waste of Agriculture 2020 : DEWA 2020)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่น N.E.W.S ECO 2020
นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – BIG TOY DESIGN ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – ECO ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – DEWA(Design from Waste of Agriculture 2019) ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูล ค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ Innovation Bazaar (IDZ)
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูล ค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ IDZ Showcase (IDZ)
กิจกรรมส่งเสริมด้านการออกแบบและพัฒนาของเล่นไทย (T – STYLE : BIG TOY DESIGN 2019)

Archives

Newsletter sign-up
Sign up to our newsletter for regular updates and more.
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping