Screen Shot 2562-08-26 at 04.38.20
13 .18%
มูลค่าอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย (ปี 2557) มีมูลค่าสูงถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ผู้ประกอบการ
จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 359,515 ราย
2 ,090 ครั้ง
สิทธิบัตร
มีจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย 2,090 ครั้ง
การจ้างงาน
จำนวนการจ้างงานอาชีพสร้างสรรค์ 860,654 คน

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

creativethailand
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping