คนทำงานใน
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ไทย
860,654 คน
ที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี

เมื่อรัฐบาลได้ประกาศโมเดล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อน (Engine of Growth) ชุดใหม่ที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ โดยเปลี่ยนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของประเทศไทย ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food ,Agriculture & Bio-Tech) กลุ่มที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness &Bio-Med) กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Device ,Robotics &Mechatronics) กลุ่มที่ 4 ดิจิทัลเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Thing, Artificial Intelligence& Embedded Technology) และ กลุ่มที่ 5 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative ,Culture& High Value Service) ทั้งหมดนี้ เพื่อพาประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และนำประเทศไปสู่ความมั่นคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาการเดินหน้างาน Startup Thailand และ Digital Thailand เป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยอย่างงดงาม เพราะได้แสดงความสามารถและความแข็งแกร่งของธุรกิจไทย ในกลุ่ม Startup ,SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ในการก้าวสู่เวทีโลก

ก้าวสู่การขับเคลื่อนครั้งใหม่ โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative ,Culture& High Value Service) จากศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ พบว่าปัจจุบันมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย (ปี 2557) มีมูลค่าสูงถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 359,515 ราย จำนวนการจ้างงานอาชีพสร้างสรรค์ 860,654 คนและในด้านสถิติทางทรัพย์สินทางปัญญาพบว่า ในปี 2558 มีจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย 2,090 ครั้ง

จำนวนผู้ประกอบการ
SMEs ในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
359,515 ราย

CREATIVE PRODUCTS

อุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าของประเทศไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบ และศักยภาพในการพัฒนาสินค้าไทย ส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีจากประเทศสู่สากล รวมทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

CREATIVE PLACE

บุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 พบว่ามีทั้งสิ้น 860,654 คน เป็นผู้ทำงานอยู่ในกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.56 รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพโฆษณาการออกแบบ และสถาปัตยกรรม คิดเป็นร้อยละ 24.35 9.46 และ 7.64

CREATIVE DISTRICT

การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และย่านสร้างสรรค์ต่างๆ ในส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการยกระดับงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติภายในประเทศ เพื่อปักหมุดประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับในระดับสากล

thThai
en_USEnglish thThai