About DEmark

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าของประเทศไทย อาจยังมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงความสามารถด้านการออกแบบและศักยภาพความก้าวหน้าในการพัฒนาสินค้าไทยมีความก้าวหน้าไปมากเพียงใด ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีจากประเทศสู่สากล รวมทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยได้แสดงผลงานสู่ตลาดโลกซึ่งโครงการนี้ได้รับการต่อยอดมาจากรางวัล Prime Minister's Export Award (PM Award) ประเภท Thai-Owned Design ซึ่งในอดีตมอบรางวัลให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มีกระบวนการพัฒนาสินค้าดีเด่นเป็นหลัก ในปัจจุบันรางวัล DEmark ให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากจะเป็นเวทีประชันฝีมือของบรรดานักออกแบบไทยฝีมือดีแล้ว ยังถือเป็นประตูสู่การแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark ที่ได้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นตรา ที่แสดงถึงสินค้าที่มีการออกแบบดีเด่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและงานต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักทั่วกัน

Winner Benefits

Prize from Prime Minister
ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทละ 1 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจาก นายกรัฐมนตรี
Join Gmark Award
ได้รับโอกาสพิเศษการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก (สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark ได้สิทธิผ่านเข้ารอบสองของการประกวด G-mark ทันที)
Promoted in PM Award Directory
การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในหนังสือ PM Award Directory (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้ 1 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มสินค้า), วารสารผู้ส่งออก
PR by DEmark
การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในสื่อเว็บไซต์ www.demarkaward.net และ ได้สิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark บนสลาก หรือใบประชาสัมพันธ์ แผ่นผับต่างๆ ของสินค้า
Exhibit in Event
ได้สิทธิ์ในการจัดแสดงสินค้าในงานนิทรรศการต่างๆ
Use DEmark Mark on your Product
สามารถใช้เครื่องหมาย DEmark ประกอบในการประชาสัมพันธ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายได้

DEmark Award divided into 7 Categories

Print

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

about-logo
Follow by Email