ด้วยสภาพการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ได้เพิ่มภารกิจยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เป็นหน่วยงานของกรมที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งได้มุ่งศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านนวัตกรรมต่างๆ เพราะเชื่อว่าองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการส่งเสริมด้านนวัตกรรมของประเทศ คือการเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือกันระหว่างองค์กร และในปีที่ผ่านมากรมได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการนำผลงานวิจัยต่างๆนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อผนึกกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย เมื่อแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับที่มาและเรื่องราวของสินค้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าได้จัดนิทรรศการพิเศษ Innovation plus Design Style Café หรือ I+D Style Café ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการจำลองต้นแบบร้านคาเฟ่ยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยมีแนวคิดในการปรับรูปแบบการจัดนิทรรศการให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยจำลองบรรยากาศร้านคาเฟ่ต้นแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสและเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผู้เข้าชมงานให้สามารถปฏิสัมพันธ์และรับทราบข้อมูลสินค้าที่มีนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรจากหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมอีโคดีไซน์ไทยไทย และผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าร่วมโครงการ T-style ในการนำสินค้ามาจัดแสดงให้บริการรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายภายใน I+D Style Café

thThai
en_USEnglish thThai