MOC4i คืออะไร

โครงการยกระดับแบรนด์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลกภายใต้การดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้า ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

ทำไมต้อง MOC4i

โครงการ MOC4i มุ่งออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการSME และ Startup ทุกระดับ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการในหลากหลายรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

Inspiration ผู้ประกอบการ SME และ Startup ทุกระดับ

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วไป ทั้งภาคสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงผู้ประกอบการในกลุ่ม Smart Enterprise/Startup

Incubation ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์ ให้แข่งขันได้

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการใน 4 กลุ่มสินค้า ดังนี้ 1)แบรนด์สินค้าเกษตรและอาหาร 2)สินค้าสุขภาพและความงาม 3)สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น 4)ธุรกิจบริการ เพื่อสร้าง/พลิกโฉมธุรกิจ/ฟื้นฟูธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

Implementation เจ้าของแบรนด์ไทยชั้นนำ ที่ต้องการเจาะตลาดเฉพาะ

กิจกรรมนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่ม แบรนด์สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้า ไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ PM Award ประเภท Best Thai Brand โดยมีประสบการณ์ ด้านการสร้างแบรนด์ในต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนแล้ว และมีความต้องการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดชาวจีนมากขึ้น

Internationalization เจ้าของแบรนด์ไทยชั้นนำ ที่ต้องการก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต่อการพัฒนาแบรนด์ให้ก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก (Global Brand) โดยแบรนด์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอยู่ใน 4กลุ่มสินค้า 1)แบรนด์สินค้าเกษตรและอาหาร 2)สินค้าสุขภาพและความงาม 3)สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น 4)ธุรกิจบริการ

thThai
en_USEnglish thThai