asd
arrow bg
asd

Welcome to your DITP SURVEY

1. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบนเว็บไซต์
2. ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
3. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบาย สื่อความหมายของเว็บไซต์
4. ความเหมาะสมในการใช้สัญญาลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบนเว็บไซต์
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ