วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประกอบการด้านนวัตรรม และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 110 ราย

Smart Packaging

ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากำหนดจัดโครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล ปี 2562 (Creative Thailand – Creative Industries Hub of ASEAN) โดยมีการจัดกิจกรรมย่อยโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล (T - STYLE 2019) เน้นการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าให้สามารถเจาะตลาดได้ภายใต้ชื่อ T- STYLE หรือ THAILAND STYLE ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การให้คำแนะนำในการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงผลงาน การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีและมีนวัตกรรมอื่นๆ ผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการพิเศษ เช่น นิทรรศการ T – STYLE ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ การจัด POP UP เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาต่อยอดสินค้านวัตกรรมไทยสู่สากล (T – STYLE : SMART PACKAGING) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ T - STYLE 2019 เป็นการจัดกิจกรรมต่อยอดสินค้านวัตกรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้โดยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล โดยมีการจัดกิจกรรมหลัก 2 ส่วน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการจดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าได้หารือกับสวทช. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม T - STYLE : SMART PACKAGING โดยกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและผู้สนใจ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อต่อยอดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมครั้งแรกเป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร/สุขภาพและความงามโดยวิทยากรซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ และความรู้ด้านการพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้านวัตกรรมภายใต้การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าสู่ตลาดสากล

สรุปสาระสำคัญในการสัมมนา

Packaging Design

ไอเท็มลับเสริมนวัตกรรม

โดย คุณโรจนัย พันธุ์พฤกษ์ บรรยายเรื่อง การทำ identity (เอกลักษณ์) ของแบรนด์ และ บรรจุภัณฑ์ โดยการใช้ รูปทรง ภาพ ตัวอักษร สีตามหลักจิตวิทยาของการออกแบบ และมีการบรรยายถึง ลิขสิทธิ์ กฎหมาย และการระบุข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของแบรนด์ใช้ประกอบกับธุรกิจ

Digital Printing for

New Brand / Startup

โดย คุณสุเอก ชินนะเกิดโชค บรรยายเกี่ยวกับการพิมพ์ระบบดิจิตอล ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล ความหลากลายของประเภทการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล การใช้ฟิล์มชริงคหรือฟิล์มหดที่เหมาะกับสินค้าทุกประเภทที่ต้องการบรรจุเป็นแพ็คหรือห่อ และป้องกันความเสียหายในระหว่างการบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการผลิตบรรจุภัณฑ์ในจำนวนน้อยสามารถไปทดลองตลาดได้

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

smark-packaging
Follow by Email