ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากำหนดจัดโครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล ปี 2562 (Creative Thailand – Creative Industries Hub of ASEAN) โดยมีการจัดกิจกรรมย่อยโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล (T – STYLE 2019) เน้นการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าให้สามารถเจาะตลาดได้ภายใต้ชื่อ T- STYLE หรือ THAILAND STYLE ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การให้คำแนะนำในการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงผลงาน การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีและมีนวัตกรรมอื่นๆ ผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการพิเศษ เช่น นิทรรศการ T – STYLE ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ การจัด POP UP เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาต่อยอดสินค้านวัตกรรมไทยสู่สากล (T – STYLE : SMART PACKAGING) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ T – STYLE 2019 เป็นการจัดกิจกรรมต่อยอดสินค้านวัตกรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้โดยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล โดยมีการจัดกิจกรรมหลัก 2 ส่วน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการจดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าได้หารือกับสวทช. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม T – STYLE : SMART PACKAGING โดยกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและผู้สนใจ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อต่อยอดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมครั้งแรกเป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร/สุขภาพและความงามโดยวิทยากรซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ และความรู้ด้านการพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้านวัตกรรมภายใต้การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าสู่ตลาดสากล

สรุปสาระสำคัญในการสัมมนา

Packaging Design

โดย คุณโรจนัย พันธุ์พฤกษ์ บรรยายเรื่อง การทำ identity (เอกลักษณ์) ของแบรนด์ และ บรรจุภัณฑ์ โดยการใช้ รูปทรง ภาพ ตัวอักษร สีตามหลักจิตวิทยาของการออกแบบ และมีการบรรยายถึง ลิขสิทธิ์ กฎหมาย และการระบุข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของแบรนด์ใช้ประกอบกับธุรกิจ

Digital Printing for New Brand / Startup

โดย คุณสุเอก ชินนะเกิดโชค บรรยายเกี่ยวกับการพิมพ์ระบบดิจิตอล ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล ความหลากลายของประเภทการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล การใช้ฟิล์มชริงคหรือฟิล์มหดที่เหมาะกับสินค้าทุกประเภทที่ต้องการบรรจุเป็นแพ็คหรือห่อ และป้องกันความเสียหายในระหว่างการบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการผลิตบรรจุภัณฑ์ในจำนวนน้อยสามารถไปทดลองตลาดได้

thThai
en_USEnglish thThai