pd
400 แบรนด์
มีแบรนด์ไทยเข้าร่วมแล้วไม่น้อยกว่า
Talent Thai & Designers’ Room เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ สร้างประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทยให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก เป็นเวลา 17 ปีแล้ว ที่โครงการ Designers’ Room & Talent Thai เดินหน้าเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนแบรนด์ไทย ให้ไปไกลสู่ระดับสากล ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบ ทั้งในด้านการดีไซน์ ความรู้ด้านการตลาด การนำเสนอสินค้า ตลอดจนการเจรจากับผู้ซื้อต่างประเทศ จนสามารถปรับปรุงแบรนด์จนเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

talentthai
Follow by Email
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping